ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Lezingenreeksen

Behalve in Den Haag, waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden, werden in Amsterdam, Arnhem, Hilversum, en later ook in Rotterdam op regelmatige basis lezingen verzorgd door geestelijke sprekers d.m.v. het medium, waarbij er gelegenheid was tot discussie over het onderwerp. Na de pauze was er veelal gelegenheid tot het stellen van vragen over eigen ingebrachte onderwerpen.
In België werden in Antwerpen en enige tijd ook in Gent bijeenkomsten belegd. Een korte periode waren er eveneens bijeenkomsten in Hengelo en Heemstede, incidenteel ook elders bv in Eindhoven en in de laatste jaren in Gouda.

In Amsterdam werden jarenlang lezingen gehouden in Hotel Krasnapolsky. De onderwerpen werden op de avond zelf vanuit de zaal aangedragen. De meeste van deze lezingen werden echter niet op schrift gezet. Wel is een groot aantal audio-opnamen gemaakt, die in recente jaren in mp3 omgezet is.

  Indexlijst Amsterdam

  Audiolijst Amsterdam 

 

Het betreft hier een beperkt aantal verslagen van lezingen, zowel openbare als besloten (cursussen) van verschillende jaargangen tussen 1961 en 1970.

 Indexlijst Gent

 Audiolijst Gent 

 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden hier openbare discussiebijeenkomsten gehouden. Onderwerpen konden in de regel vanuit de zaal worden gesteld.

  Indexlijst Rotterdam

  Audiolijst Rotterdam  

 

Het betreft hier de plaatsen, waar slechts een enkele keer lezingen werden gehouden, zoals Eindhoven en Gouda.

 Indexlijst Overige Kringen

 Audiolijst Overige Kringen 

 

De besloten zondagochtendbijeenkomsten waren in het begin bedoeld als een soort van wijdingsbijeenkomsten, die een sterk Christelijk karakter droegen. De christelijke feestdagen kregen mede op verzoek van veel leden dan ook speciale aandacht. 
In de loop der jaren werden deze bijeenkomsten steeds universeler van aard.

 

Vanaf 1955 werden de zondagochtendbijeenkomsten gesplitst in twee paralelle groepen die eens in de twee weken samenkwamen.
Men moest zich van tevoren inschrijven voor deze reeks van lezingen waarin een bepaald thema behandeld werd. Van de deelnemers werd verwacht dat ze zoveel mogelijk bijeenkomsten bijwoonden, zodat de samenstelling van de groep in de periode van dat seizoen constant bleef en een verdere diepgang mogelijk maakte. 

 Indexlijst Zondagmorgenbijeenkomst groep A 

 

De Stem van Gene Zijde zijn de verslagen van de vrijdagavondbijeenkomsten in Den Haag. 
Stem van Gene Zijde is onderverdeeld in vier subclusters.

Een kanttekening bij de data
Voor de Stem van Gene Zijde geldt dat van 3 september 1965 t/m eind december 1978 de datum die boven het verslag staat vermeld, niet de datum is waarop de bijeenkomst werd gehouden, maar de datum van publicatie. 

Dit was nodig om voor de verzending in aanmerking te komen voor het goedkope kranten- en tijdschriftenposttarief. De datum waarop de bijeenkomst had plaatsgevonden, meestal een week eerder, is in dat geval meestal wel vermeld aan het einde van het verslag.

 

Het betreft hier de oudste vrijdagavondlezingen van de ODV, gehouden tussen 1946 en 1952.

Indexlijst Stem van Gene Zijde I 

 

Dit cluster van lezingen wordt gevormd door de zogenaamde Rientjes-verslagen, genoemd naar de kopieerinrichting van de Fam. Rientjes waar de lezingen vermenigvuldigd werden. Deze lezingen werden gehouden tussen 1952 en 1955. Het waren de voorlopers van de latere Stem van Gene Zijde (Stem van Gene Zijde III). Elke jaargang bestaat uit ongeveer 40 tot 55 lezingen.

  Indexlijst Stem van Gene Zijde II 

 

Nadat de Geestelijke Leiding gestopt was met het doorgeven van lezingen via gastsprekers, zijn op eigen titel de bijeenkomsten voortgezet - via het medium -  met toestemming van de Geestelijke Leiding.

  Indexlijst Stem van Gene Zijde IV

  Audiolijst Stem van Gene Zijde IV 

 

Sleutels betreft 32 jaargangen van twee parallelle jaarcursussen, bestaande uit 10 lessen, die liepen van oktober t/m juli. Het waren besloten groepen. De naam is symbolisch: de inhoud bevat sleutels waarmee toegang verkregen kon worden tot esoterisch gesloten gebieden. 

 

De Esoterisch-Magische Kring omvat een reeks van op elkaar aansluitende cursussen gegeven in de jaren 1954-1970. De esoterie staat daarbij centraal, en als onderwerp en benadering is het aangevuld met magie, mystiek en filosofie.

De benamingen Esoterische Groep, Esoterische Kring (E.K.), Esoterische-Magische Groep (E.M.G) en Esoterisch Magische Kring zijn in de loop der jaren afwisselend en door elkaar gebruikt.  

Na de afsluiting van de Esoterische-Magische Kring is in 1970 een nieuwe op esoterie gebaseerde reeks gestart onder de naam Esoterische Kring. Van deze reeks bestaan ook enkele audiobestanden

 

Dit cluster betreft een aantal lezingen of gedeeltes daarvan, waarvan de datum niet meer te achterhalen is. Daarnaast vindt u een aantal Sprookjes en andere Schone Woorden, waarin de sprekers op een beeldende en/of poëtische manier bepaalde waarheden over trachtten te brengen. Het Schone Woord was de naam voor een meditatie waarmee veel lezingen op basis van drie of meer door de aanwezigen gestelde begrippen werden afgesloten. In dit verband heeft men daar later de naam 'Juweeltjes' aan gegeven.

 

De Steravonden waren zeer besloten, bijzondere esoterische bijeenkomsten, waarbij vanuit de Geest werd samengewerkt met meerdere geestelijke groeperingen zoals de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk, om een positief krachtveld te creëren voor dat jaar.
Ze vonden 1 x per jaar plaats (in de beginperiode vaker) van 1953 t/m 1985 op de thuisbasis van de ODV: Den Haag 

 

De aanwezige leden werden gevraagd om zich zoveel mogelijk in te stellen op de sfeer die werd opgebouwd, gedachten en emoties zoveel mogelijk te laten rusten om zodoende een zuiver kanaal te vormen voor de geestelijke instroom. De entiteiten die doorkwamen bestonden uit enkele voorbereiders die de juiste sfeer moesten scheppen voor uiteindelijk de eigenlijke bemiddelaar, die Hiërofant werd genoemd. Hij maakte de verbinding tussen de diverse betrokken geestelijke groeperingen en leidde de geestelijke ontlading, die daarop volgde, in goede banen.

De hele dienst stond in het teken van een helingsenergie voor de wereld als zodanig, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezige energie, zowel in de geest als op aarde. De ODV leden waren als het ware onderdeel daarvan en werden dan ook aan het eind bedankt voor hun bijdrage.

Van tevoren mochten de leden persoonlijke voorwerpen inbrengen, zoals een ring, ODV-insigne, halsketting e.d. (vooral van metaal of kristal) die later werden ingestraald. De voorwerpen kregen hierdoor bepaalde eigenschappen door tijdelijke veranderingen in de energetische structuur.

De Steravonden waren zeer intensief voor het medium. Een van de bestuursleden, die ook magnetiseur was, stond Karel op die avonden bij door hem voor aanvang 'op te laden' en na afloop 'af te nemen'.

 Indexlijst Steravond

 Audiolijst Steravond 

 

Deze bijeenkomsten werden vroeger gehouden in Tibet in de Wessac-vallei, maar vinden tegenwoordig jaarlijks plaats in het hooggebergte van de noordelijke Andes. Op die bijeenkomst vindt er een uitwisseling plaats tussen vele geestelijke entiteiten die samenwerken in en met de Witte Broederschap, maar ook ingewijden op aarde en de hoogst mogelijke kosmische krachten via een rituele plechtigheid.

 

Deze bijeenkomsten werden vroeger gehouden in Tibet in de Wessac-vallei, maar vinden tegenwoordig jaarlijks plaats in het hooggebergte van de noordelijke Andes. Op die bijeenkomst vindt er een uitwisseling plaats tussen vele geestelijke entiteiten die samenwerken in en met de Witte Broederschap, zoals het Verborgen Priesterrijk en de Graalridders, maar ook ingewijden op aarde en de hoogst mogelijke kosmische krachten via een rituele plechtigheid. Het doel is om de kosmische en geestelijke invloeden en krachten voor de aangebroken periode zodanig kenbaar te maken, dat aan de hand van dat beeld de aanwezige groeperingen gemeenschappelijk conclusies kunnen trekken.

Vervolgens wordt voor de komende periode (van Wessac tot Wessac) de planning van hun werkzaamheden daarop afgestemd. De bijeenkomst begint op het ogenblik dat de maan boven de horizon komt in de nacht volgende op de dag na de eerste volle maan in mei en duurt vanaf dat ogenblik tot rond 24 uur later.


De Esoterische Kring 1971-1973-1975 geeft een goed beeld van het ritueel.

De Witte Broederschap is geen organisatie naar aards model, maar de naam voor een conglomeraat van (geestelijke) groepen die elk op basis van harmonie samenwerken om de gemeenschappelijke aspecten van hun streven te realiseren. Elke groep heeft haar eigen doelstellingen van waaruit ze werkt. Samenwerking op basis van harmonie is alleen mogelijk als er een gemeenschappelijk voldoende aanvaardbaar doel is, waarbij elke groep mede zijn eigenheid behoudt en de samenwerking ook bijdraagt aan de eigen doelstellingen. Een van die groepen is de Orde der Verdraagzamen.

Wessac, Wessak, Wesac, Wesak of Vesak? Aangezien de naam is ontleend aan een oud Hindoe-feest en ook de naam is geworden van een riviertje in het Karakoram-gebergte in Tibet, mag worden aangenomen dat de naam op verschillende wijze naar een westers alfabet getranslitereerd kan worden. In de ODV-verslagen wordt het meestal gespeld als Wessac.

 

Wilt u weten in welke lezingen de Wessac-bijeenkomsten besproken worden, klik dan op Wessac_overzicht.pdf