ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

De leer zegt: Indien u kracht begeert, wees u bewust van uw krachteloosheid, want slechts hij die zijn tekorten kent, kan ontvangen...