ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vanaf 1955 werden de zondagochtendbijeenkomsten gesplitst in twee paralelle groepen die eens in de twee weken samenkwamen.
Men moest zich van tevoren inschrijven voor deze reeks van lezingen waarin een bepaald thema behandeld werd. Van de deelnemers werd verwacht dat ze zoveel mogelijk bijeenkomsten bijwoonden, zodat de samenstelling van de groep in de periode van dat seizoen constant bleef en een verdere diepgang mogelijk maakte. 

 Indexlijst Zondagmorgenbijeenkomst groep A