ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Zou u een bewijs kunnen leveren, dat hetgeen vanavond wordt gezegd, werkelijk afkomstig is van een persoon, die niet op aarde leeft, en dat het niet komt uit het onderbewustzijn van het medium?

Antwoord: 

Wanneer het medium al deze dingen in zijn onderbewustzijn moet hebben, dan mag u uw pet voor hem wel afnemen. Maar een bewijs? Wat voor een bewijs wilt u hebben? Laten wij aannemen, dat ik vertel, wie ik ben en waar ik geleefd heb. Wanneer dat allemaal klopt, kunt u nog wel zeggen, dat het uit het onderbewustzijn van het medium komt. Moet ik misschien een paar tafels en stoelen rond laten zweven? De parapsychologen zullen u bewijzen, dat sommige personen dit onder zekere omstandigheden ook kunnen doen. Moet ik telepathie demonstreren? Ook dat kan door een mens volbracht worden. Wat is een bewijs? Vertelt u mij, wat een werkelijk bewijs is voor mijn bestaan - niet iets, wat u alleen als zodanig aannemen wilt - en ik zal kijken, of ik het werkelijk kan maken.

Reactie:

U zou kunnen raden, welke vraag ik hier op dit papiertje heb staan.

Antwoord:

Dat zouden wij bv. kunnen doen. Maar het zou geen bewijs zijn, want er zou dan worden gesproken van een telepathisch rapport tussen u en een medium met een tijdelijk sterk verhoogde bewustzijnsdrempel en vergrote sensitiviteit. Werkelijk bewijs is dit dus niet geldig. Het is lastig, wat u mij vroeg. Wij hebben daar natuurlijk zelf ook weleens over nagedacht, maar een bewijs te geven, dat volgens de waarderingen van deze wereld onomstotelijk vaststaat, is praktisch onmogelijk. Een bewijs te geven, dat misschien door sommigen aanvaard wordt, maar door anderen ijverig bestreden kan worden, betekent alleen maar weer een nieuwe school van experimentenjagers in het leven roepen. Iets, waarvoor wij persoonlijk heel weinig voelen.

Reactie:

Maar het zal toch in de toekomst door de wetenschap bewezen kunnen worden?

Antwoord:

In de toekomst, inderdaad.

Reactie:

Is het dan geen voldoende bewijs, dat het ons allen voldoet?

Antwoord:

Persoonlijk kan het voor u een zeker bewijs betekenen. Maar de psycholoog zal daarop als antwoord geven: het feit, dat u dit als echt aanvaardt omdat het u voldoet, betekent, dat u in dit werk een bevestiging zoekt van waarden, die u hoog waardeert, maar die tot nu toe binnen u een onzekerheid vormen.

Reactie:

Tot het wetenschappelijk bewezen kan worden, moeten wij het dus maar aannemen als een soort van geloofsbelijdenis?

Antwoord:

Zo kunt u het stellen. Maar mag ik u erop wijzen, dat wij van u een dergelijk aanvaarden niet vorderen en nooit gevorderd hebben. Wij weten namelijk dat u voor uzelf ter enigerlei tijd in of na dit leven de persoonlijke overtuiging toch gewint. Het is dus niet zo belangrijk - algemeen gesproken - dat u die verkrijgt. De bedoeling is bij ons niet u te overtuigen, dat er een leven in het hiernamaals bestaat, dat gelijktijdig een persoonlijk voortbestaan betekent op de wijze, die door ons werd geschetst. Wij trachten u op de eerste plaats een reeks van beschouwingen voor te zetten, waardoor uw denken op een bepaalde manier wordt geschoold. Wanneer ik de resultaten zo bezie, dan slagen wij daarin meestal heel aardig, ook al zal niet een ieder dit bij zichzelf zo gemakkelijk opmerken. Wij in de geest - en dit kunt u dan zo aanvaarden of wijten aan iets anders, bv. het onderbewustzijn -  zien de gedachten als het meest belangrijke. Wanneer wij dus een bepaalde wijze van denken kunnen bevorderen, doen wij daarmede o.i. veel voor de mensheid en voor het toekomstige peil van de geestelijke wereld. Daarom doen wij dit werk.


Uit de lezing: 5 januari 1957 - 'Stem van Gene Zijde' - 'De bewustwording van de geest in het tijdloze'