ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Hoe kunnen wij ten goede meewerken?

 

Antwoord:

Om bewust ten goede te werken, wanneer je nog niet behoort tot degenen, die een beter inzicht in de verhoudingen hebben gekregen, dient allereerst het volgende te geschieden:


Men moet en mag onder geen enkele voorwaarde haten. 

Men moet bereid zijn te allen tijde een ander aan te horen, ook wanneer hetgeen hij verkondigt, in uw oren kolder is. 

U dient te allen tijde, waar u iets goeds erkent, bereid zijn te helpen met de inzet van uw gehele persoonlijkheid en alle middelen.

U dient te allen tijde bereid te zijn een medemens te helpen op onbaatzuchtige en onzelfzuchtige wijze, om zo de mens het vertrouwen in de mensheid langzaam terug te geven. 

U moet bereid zijn, desnoods op eerste waarschuwing, afstand te doen van alles en u te wijden aan de taak, waartoe u geroepen kunt worden. 

Ook: zo nu en dan eens mediteren over de vraag, wat je de wereld aan goeds kunt geven. 

Trachten de wereld goede gedachten te geven. 

In jezelf trachten elke gedachte van ongedurigheid of onredelijkheid te voorkomen.

Dit alles kunt u doen, indien u mee wilt werken. Denk niet, dat een daadwerkelijk helpen kan plaats vinden met denken alleen, en zonder daden. Er zijn maar al te veel mensen die denken de wereld te kunnen redden door per dag vijf minuten na te denken over de vrede. En dat is niet waar. 

 

Uit de lezing: 13 mei 1960 - 'Stem van Gene Zijde' - 'Stromingen'