ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Kan de geest na overgang onbeperkt blijven beschikken over alles wat hij in incarnaties leerde, voor nog hogere stijging?

Antwoord:

 Indien men dit geleerde vanuit een geestelijk standpunt ziet, wel. Wat dus niet impliceert dat men over alle stoffelijke kennis, ervaringen en herinnering van vorige incarnaties onbeperkt zal blijven beschikken. De vorming die u hebt ondergaan, de voor uw vorming belangrijke emoties, vaak gekoppeld aan bepaalde beelden of herinneringen, behoudt u in de geest. Denk hierbij aan de legende van de geest die, moe gedwaald in de tuinen van een Zomerland, de bergen intrekt om, vlak bij het ravijn der eeuwigheid, waardoor de stormen © Orde der Verdraagzamen Stem van Gene Zijde (III) 15 van tijd dwalen, een bloeiende boom aantreft. Hieronder rust hij en voelt nu steeds meer beelden uit het verleden in zich opwellen. Dit noemt men de boom der herinnering. Men wil daarmede aanduiden dat degene, die niet meer met de laatste ervaringen kan volstaan in zijn geestelijke wereld, steeds meer ook de waarden van vroegere levens zal gaan betrekken bij zijn werken en denken. Ik weet uit ervaring dat er, ook na een wisseling van sfeer en dus niet alleen na de stoffelijke dood, een ogenblik van oriëntatie volgt. Dit is een zelferkenning, waarbij het Ik steeds meer wordt gezien aan de hand van zijn bereikingen en mogelijkheden door alle tijden. Dit omvat niet alleen vroegere levens in de stof, maar ook alle voorgaande geestelijke stadia die men doorliep, zelfs tussen twee incarnaties in de stof dus. Daarnaast kunt u steeds zeggen: datgene wat ik nu ben, is altijd weer het product van alles wat ik ben geweest.


Uit de lezing: 16 nov 1967- Stem van Gene Zijde (III) 

'De noodzaak van leven '