ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Lidmaatschap van de Vereniging ODV

Lidmaatschap van de Vereniging Orde der Verdraagzamen wordt verkregen door het aanmeldingsformulier in te vullen en door € 25,= over te maken naar: 

IBAN nr. NL24 INGB 0000468874 

t.n.v. Orde der Verdraagzamen

Voor het buitenland de toevoeging:    

BIC INGB NL 2A

Na ontvangst van uw contributie door de penningmeester ontvangt u de gebruikersnaam en inlogcode voor de ledensite. 

Het lidmaatschap wordt in principe voor onbepaalde tijd aangegaan en wordt beëindigd door opzegging per brief of mail.

Meerwaarde van het lidmaatschap

Allereerst ondersteunt u door uw lidmaatschap het behoud en de beschikbaarstelling van deze unieke bibliotheek.

Voorts vindt u op de ledensite een groot aantal verslagen van studiekringen en een genezingskring, die vroeger besloten waren. 

Nieuwsbrieven vanaf de oprichting van de ODV in 1955, notulen van de ALV (Algemene Ledenvergadering), het ledenforum, mededelingen van het bestuur en aanverwante artikelen. 

Een uitgebreide reeks van essays, verhandelingen, lezingen over en door Karel van der Nagel.

En tenslotte kunt u als lid van de vereniging, desgewenst actief, een bijdrage leveren en/of meebeslissen over de gang van zaken in de vereniging, b.v. op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.