ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De besloten zondagochtendbijeenkomsten waren in het begin bedoeld als een soort van wijdingsbijeenkomsten, die een sterk Christelijk karakter droegen. De christelijke feestdagen kregen mede op verzoek van veel leden dan ook speciale aandacht. 
In de loop der jaren werden deze bijeenkomsten steeds universeler van aard.