ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Leven is sterven, sterven is leven, want eeuwig wentelt het rad. Maar leven en sterven verbleken wanneer

gij niet meer zijt op het wentelend rad gebonden, maar deel bent van het rad zelve. 

Dit is het geheim van de werkelijke vrijheid van de werkelijke bevrijding.!