ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Wist Jezus, dat Zijn leer duizenden jaren zou voortbestaan?

Antwoord: 

Dat wist Hij zeker, zelfs meer dan dat. Hij wist, dat de christenen heel snel ruzie zouden gaan maken onder elkaar en elkaar zouden gaan bestrijden. Vandaar dat Hij tot Zijn leerlingen zegt: "Ik ben niet gekomen om u de vrede te brengen, maar het zwaard...." Dat zwaard is niet het zwaard der heidenen. Dat bracht Jezus de mensheid niet. Zelfs verstoort het feit, dat zij door de heidenen worden vervolgd, de vrede, de innerlijke vrede van de ware christenen niet zozeer. Maar wanneer broeders elkaar te lijf gaan met hetzelfde geloof en hun onrecht baseren op dezelfde teksten, ontstaat er in de ware christen soms twijfel en verstoort het zwaard van de tweedracht zijn vrede.


Jezus weet heel wel, dat Zijn leer een tweesnijdend zwaard is. Wanneer zij goed wordt gevolgd, brengt zij de mens de grootste innerlijke vrede, de verlossing van de beperkte wereld. Zij doet niet aan de hand van een bepaalde, in een kerk vastgelegde vorm, maar brengt de mens door zijn wijze van leven tot het innerlijke bestaan, dat Jezus ons omschrijft als het Koninkrijk Gods. Wanneer de mens de leer van Jezus gaat zien als een uitverkiezing, iets, waardoor hij zijn meerwaardigheid tegenover anderen kan bewijzen, is zij gevaarlijk en vaak haast dodelijk. Zowel voor de zogenaamde christen, als voor degenen die hij bestrijdt. Alleen diegenen die reeds in zich het Koninkrijk Gods gevonden hebben, zijn onaantastbaar.


Overigens zien wij, dat Jezus zeker over de toekomst vele dingen kon zeggen. Hij voorspelde de ondergang van Jeruzalem, ofschoon dit toch nog vele jaren zou duren. Met Zijn leerlingen - vooral met Johannes - heeft Jezus vaak gesproken over Zijn leer. Veel hiervan is nooit in de evangeliën of apocriefen opgenomen. Wanneer Hij spreekt over Zijn leer, die een zegen moet zijn, maar die mensen tot een vloek zullen maken, wanneer Hij aankondigt dat het einde van het christendom, de volle openbaring van de leer even ver van de mens van Zijn tijd is verwijderd, als het offer van Abraham van Izaäk, moeten wij wel aannemen, dat Hij wist, hoelang Zijn leer op aarde zou voortbestaan. Aan de hand van Zijn uitspraken op aarde moeten wij wel aannemen, dat, ofschoon niet zichtbaar en kenbaar als een mens, Hij toch nog steeds één is met deze aarde, en de mens die christelijk denkt en gelooft, helpen zal om te komen tot een meer reëel en waar christen zijn.


Uit de lezing: 22 april 1960 - 'Stem van Gene Zijde' - Hoe ontkom ik aan gevaren