ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

1. Plaatselijke kringen

Behalve in Den Haag, waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden, werden in Amsterdam, Arnhem, Hilversum, en later ook in Rotterdam op regelmatige basis lezingen verzorgd door geestelijke sprekers d.m.v. het medium, waarbij er gelegenheid was tot discussie over het onderwerp. Na de pauze was er veelal gelegenheid tot het stellen van vragen over eigen ingebrachte onderwerpen.
In België werden in Antwerpen en enige tijd ook in Gent bijeenkomsten belegd. Een korte periode waren er eveneens bijeenkomsten in Hengelo en Heemstede, incidenteel ook elders bv in Eindhoven en in de laatste jaren in Gouda.

In Amsterdam werden jarenlang lezingen gehouden in Hotel Krasnapolsky. De onderwerpen werden op de avond zelf vanuit de zaal aangedragen. De meeste van deze lezingen werden echter niet op schrift gezet. Wel is een groot aantal audio-opnamen gemaakt, die in recente jaren in mp3 omgezet is.

  pdf Indexlijst Amsterdam

 Audiolijst Amsterdam  

 

Reeds in een vrij vroeg stadium werden ook in Antwerpen lezingen gehouden en cursussen gegeven, hetgeen een rijk scala aan onderwerpen heeft opgeleverd.

  pdf Indexlijst Antwerpen

  pdf Audiolijst Antwerpen  

 

De kring Arnhem kwam 21 jaar lang eenmaal per maand bijeen, afwisselend voor respectievelijk een openbare en een besloten bijeenkomst.
Deze laatste waren in de meeste gevallen reeksen van lezingen of cursussen.

  pdf Indexlijst Arnhem

  pdf Audiolijst Arnhem pdf  

 

Den Haag was de vestigingsplaats van de vereniging, waar het medium woonde, het bestuur haar vergaderingen hield en waar meer dan 30 jaar lang openbare bijeenkomsten werden belegd. Aan het begin van het verenigingsjaar werd een jaarprogramma opgesteld. Voor de discussiebijeenkomsten konden de leden onderwerpen aandragen, die ter goedkeuring werden voorgelegd aan de Geestelijke Leiding en vervolgens in het jaarprogramma werden gepubliceerd.

  pdf Indexlijst Den Haag

  pdf Audiolijst Den Haag  

 

Het betreft hier een beperkt aantal verslagen van lezingen, zowel openbare als besloten (cursussen) van verschillende jaargangen tussen 1961 en 1970.

  pdf Indexlijst Gent

  pdf Audiolijst Gent  

 

Ook in Hilversum werden meer dan 30 jaar lang openbare lezingen gehouden. Deze bijeenkomsten werden in de huiskamer van een groot herenhuis op de Heuvelenweg gegeven of in een gehuurd zaaltje. Het betrof hier lezingen over vooraf aangekondigde onderwerpen die door de leden zelf waren aangedragen.

  pdf Indexlijst Hilversum

  pdf Audiolijst Hilversum  

 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden hier openbare discussiebijeenkomsten gehouden. Onderwerpen konden in de regel vanuit de zaal worden gesteld.

  pdf Indexlijst Rotterdam

  pdf Audiolijst Rotterdam  

 

Het betreft hier de plaatsen, waar slechts een enkele keer lezingen werden gehouden, zoals Eindhoven en Gouda.

  pdf Indexlijst Overige Kringen

  pdf Audiolijst Overige Kringen